Y Neuadd & Digwyddiadau

The Hall & Events

Rhentu Ystafell – Room Rental

 Ystafelloedd:  Neuadd fawr, dwy ystafell fawr, ystafell bwyllgor, gegin, mynediad a chyfleusterau i’r anabl.

Rooms: Main hall, two large rooms, a comittee room, kitchen, and disabled access and facilities.

LLANDDONA LL58 8TS CHARITY NO, 50682.

Prisiau Llog – Hire Charges 

 Cyfarfodydd Grwpiau Lleol – Local Group Meetings
£

Llogi Preifat a Partion – Party and private hire
£

Llogi Masnachol – Commercial Hire
£

All hirers must adhere to the Hall’s policy document on Environment, Welsh Language and Equal Opportunities. Dylai pawb sy’n llogi ymlynu i Bolosi’r Neuadd ar Amgylchedd, laith Gymraeg a Cyfleoedd Cyfartal.

 

Digwyddiadau Wythnosol – Weekly Events

Croeso i aelodau newydd!

New members are welcome!

Clwb Ffermwyr Ifanc – Young Farmers Club

Dydd Llun, 7:30 – 8:30y.h

Mondays, 7.30-8.30pm
Delyth 810 385

Paned a Sgwrs 

Cuppa and a chat with Welsh learners
2il Dydd Llun o’r mis, 11-12y.b

2nd Monday of the month, 11-12noon
Amy 811 599

Digwyddiadau Arbennig – Special Events

 

Ffair Haf – Summer Fair

Gorffenaf 2019

 

July 2019

Lleoliad:  Yr Hen Ysgol
Location: Yr Hen Ysgol

 

Cystadleuaeth Adeiladu Castell Tywod – Sandcastle Building Contest

Dydd Llun 26ain o Awst 2019, 1-3y.h

 

Monday 26th August 2019,
1-3pm

Lleoliad:  Traeth Llanddona
Location: Llanddona Beach

 

 

AGM Neuadd Bentref -Village Hall AGM

Medi 2019

 

September 2019

Lleoliad:  Yr Hen Ysgol
Location: Yr Hen Ysgol

 

Ffair yr Hydref – Autumn Fair

Hydref
October

 

Ffair Gaeaf a Marchnad Nadolig – Winter Fair and
Christmas Market

Tachwedd/Rhagfyr
November/December


Cinio Nadolig Pensiynwyr – Annual OAP
Christmas Lunch

Tachwedd/Rhagfyr
November/December
Rhian 810783

The Village Hall Committee

Rhian Hughes (Chair), Pat Hughes (Vice Chair), Dayle Evans (Secretary), Josianne Land (Treasurer), Helen Able, Hanna Baguley, Paul Bishop, Iain de Wit, Kate Gwilliam, Dave Haselgrove, Dot Haselgrove, Robert Macaulay, Carys Roberts, Peter Sterndale-Bennett, Sarah Walczak, Miriam Williams.